KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

DOKUMENTY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W KOSZALINIE
 
   I. Czym jest koncepcja pracy szkoły i gdzie jest zapisana?

Koncepcja pracy określa podstawowe cele, zadania, kierunki działania i rozwoju szkoły, jednakowe dla wszystkich jej podmiotów.
Szczegółowe elementy koncepcji pracy Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie określają:

1. Statut Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie.
2. Plan pracy Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie, opracowywany na dany rok szkolny.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Program Wychowawczy Szkoły.
5. Szkolny Program Profilaktyki.
6. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
7. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie.
8. Ustawy, rozporządzenia, ustalane rokrocznie przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa.

   II. Charakterystyka szkoły.

1. Lokalizacja szkoły.


Zespół Szkół nr 13 w Koszalinie zlokalizowany jest na Osiedlu Morskim – części SM „Na Skarpie”. Budynek jest usytuowany przy osiedlowej ulicy, w pobliżu przystanku autobusowego.
 
Mocne strony:


a. Osiedlowa lokalizacja szkoły powoduje, że uczeń w środowisku nie jest anonimowy.
b. Bezpieczne położenie szkoły – z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych.
c. Szybka, łatwa dostępność szkoły dla uczniów i rodziców.

Słabe strony:


a. Lokalizacja na obrzeżach miasta ogranicza dostęp do instytucji kulturalnych i publicznych (kino, teatr, filharmonia, muzeum, urzędy publiczne), a także utrudnia dostęp uczniom spoza osiedla, chcących uczęszczać do szkoły.

2. Baza szkoły.


Szkoła dysponuje 24 salami lekcyjnymi, z których część wyposażona jest w nowoczesny sprzęt informacyjno – komunikacyjny (tablice i projektory multimedialne, komputery). Bazę szkoły tworzą ponadto: sala gimnastyczna, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, miejsce zabaw „Radosnej Szkoły”, biblioteka wyposażona w komputery, świetlica, kawiarenka internetowa, gabinet pielęgniarki, stołówka szkolna, sklepik.  W każdej sali lekcyjnej jest dostęp do Internetu. W wyniku termomodernizacji poprawiła się estetyka obiektu szkolnego. Efektem poczynionych inwestycji stał się kompleks boisk sportowych – najnowocześniejszy wśród koszalińskich szkół. Budynek, jak i jego otoczenie są stale nadzorowane z kamer monitoringu wizyjnego.

Mocne strony:


a. Baza szkoły sprzyja realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
b. Baza szkoły umożliwia stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania – uczenia się.
c. Baza szkoły sprzyja efektywnej rekreacji uczniów.
d. Baza szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Słabe strony:


a. Niewystarczająca ilość nakładów finansowych na modernizację bazy szkoły.

3. Organizacja pracy.


Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Koszalin. Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W skład szkoły wchodzą: oddziały przedszkolne, oddziały I, II i III etapu edukacyjnego. Zespołem Szkół kieruje dyrektor Zespołu, wspomagany przez dwóch zastępców. W szkole obowiązuje Elektroniczny System Zarządzania Szkołą (ESZO). Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  Rozwój zawodowy nauczycieli wynika z aktualnych potrzeb szkoły. Realizując podstawę programową kształcenia ogólnego nauczyciele stosują aktywne metody nauczania oraz zasady oceniania kształtującego. Nauczyciele wraz z uczniami realizują programy innowacyjne, projekty i zdobywają dla szkoły kolejne certyfikaty.  Szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół uczących się, od 2001 roku. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00 – 14.30/15.25 i są planowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  W  godzinach popołudniowych organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Szkoła dla uczniów o uzdolnieniach sportowych i językowych tworzy, na poziomie II i III etapu edukacyjnego, klasy z rozszerzonym programem piłki ręcznej dziewcząt i piłki koszykowej chłopców oraz klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i zwiększoną liczbą godzin matematyki – tak zwane Euroklasy. Szkoła ma do dyspozycji specjalistów w osobach pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach. Opieka pozalekcyjna nad uczniami sprawowana jest w formie  zajęć świetlicowych oraz dyżurów nauczycieli w trakcie przerw międzylekcyjnych. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu ucznia w szkole odbywa się między innymi poprzez dziennik elektroniczny.

Mocne strony:


a. Możliwość szybkiego, bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
b. Elektroniczny System Zarządzania Oświatą ułatwia szybki kontakt z podmiotami szkoły, usprawnia zarządzanie szkołą.
c. Zatrudnienie  wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z najwyższymi stopniami awansu zawodowego.
d. Planowanie zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
e. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów.
f. Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych i w trakcie przerw międzylekcyjnych.

Słabe strony:


a. Dodatkowe zadania związane z administrowaniem infrastruktury informatycznej oraz organizacją szkoleń dotyczących obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.
b. Niewystarczająca ilość środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych.

   III. Cele, zadania, misja, wizja szkoły, model absolwenta.

Cele i zadania Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie określa Statut Zespołu. Misja, wizja i model absolwenta opisane zostały w Programie Wychowawczym Szkoły.

   IV. Kierunki działania/rozwoju szkoły.

1. Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwoju uczniów.


a. Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
b. Dostosowanie procesu nauczania – uczenia się do potrzeb edukacyjnych uczniów.
c. Stosowanie nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania – uczenia się – współpraca z CEO w Warszawie.
d. Diagnozowanie umiejętności/kompetencji uczniów.
e.  Organizowanie procesu edukacyjnego w oparciu o analizę wyników sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
f. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności edukacyjnej uczniów.

2. Działalność wychowawczo – opiekuńcza szkoły sprawia, że uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.


a. Organizowanie procesu wychowania – opieki w oparciu o analizę wyników uzyskanych z ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz  prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
b. Wspomaganie uczniów w obszarze rozwijania i respektowania określonych  postaw i obowiązujących norm społecznych.
c. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej uczniów.
d. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.
e. Podejmowanie stałej współpracy z instytucjami wspomagającymi szkoły w procesie wychowania i opieki.
f. Kultywowanie tradycji szkoły.
g. Zapewnianie uczniom opieki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. Baza szkoły zapewnia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.


a. Rozwijanie bazy szkoły w oparciu o rozpoznane potrzeby wynikające z wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz  obowiązujące zasady
   bezpieczeństwa i higieny pracy.
b. Wzbogacanie bazy i wyposażenia szkoły poszerza ofertę edukacyjną szkoły.


4. Szkoła zarządzana jest efektywnie.


a. Opracowywanie, realizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy szkoły przy współudziale uczniów i rodziców.
b. Podejmowanie działań nowatorskich i innowacyjnych po uwzględnieniu wniosków z nadzoru pedagogicznego.
c. Zespołowe planowanie działań, rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod i form pracy, stosownie do potrzeb wspomaganie zewnętrzne nauczycieli.
d. Udostępnianie, zgodnie z przepisami, dokumentacji szkolnej.

5. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.


a. Realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
b. Podejmowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju oświaty.
c. Organizowanie konkursów międzyszkolnych.
d. Tworzenie warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu rodziców w życiu szkoły.
e. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku oraz promowanie jej osiągnięć.

   V. Monitorowanie realizacji i modyfikowanie koncepcji pracy szkoły.

Monitorowaniu realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz ewentualnej jej modyfikacji służą:

1. Sprawowany przez dyrektora szkoły i jego zastępców nadzór pedagogiczny.
2. Ewaluacje wewnętrzne i zewnętrzne.
3. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
4. Obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5. Badania kompetencji uczniów.
6. Posiedzenia rad pedagogicznych, zespołów nauczycielskich (przedmiotowych, zadaniowych, Pomocnych Przyjaciół), rady rodziców.
7. Spotkania rodziców z nauczycielami.
8. Sporządzane analizy, opracowania, raporty, formułowane wnioski i rekomendacje.

Modyfikacja koncepcji pracy szkoły następuje na posiedzeniu rady pedagogicznej, w konsultacji z radą  rodziców i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.  


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego