O SZKOLE - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

O SZKOLE

SZKOŁA

OFERUJEMY NAUKĘ W ODDZIAŁACH:

 klasa EURO z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (realizowanym pod patronatem Ośrodka Egzaminacyjnego TELC – Centrum Języków Obcych Interverbum w Szczecinie) oraz matematyki (realizowanym w oparciu o innowację pedagogiczną);
 klasa ogólna z grupą sportową piłki koszykowej chłopców.

Szkoła zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów; prowadzimy zespoły wyrównawcze, konsultacje dla uczniów i rodziców, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła przedmiotowe
i zainteresowań, zajęcia sportowe. Zapewniamy opiekę specjalistyczna pedagoga, pielęgniarki.

Baza szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań uczniów, posiadamy wyposażoną w komputery bibliotekę, kawiarenkę internetową, sale lekcyjne, w których znajduje się sprzęt umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie edukacyjnym, siłownię, a także najnowocześniejszy kompleks boisk sportowych.

CYFROWA SZKOŁA

Jesteśmy jedną z szesnastu placówek w województwie zachodniopomorskim i jedyną w Koszalinie szkołą uczestniczącą w "Pilotażowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych", którego efekty to:

    e – szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe (laptopy, tablice interaktywne, projektory),
    e – uczeń, który podczas zajęć z każdego przedmiotu może korzystać z mobilnego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu,
    e – nauczyciel komunikujący się z uczniami i rodzicami przy pomocy technologii informacyjno – komunikacyjnych,
    e – zasoby edukacyjne, które dają możliwość korzystania z zasobów internetowych, platform e – learningowych, a w przyszłości z nieodpłatnych e – podręczników.

WEDŁUG WSKAŹNIKA EWD JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU I SZKOŁĄ WSPIERAJĄCĄ
Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy, w nauczaniu wykorzystują ocenianie kształtujące, czyli:


  określają cele lekcji i formułują je w języku zrozumiałym dla ucznia,
  ustalają wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będą brali pod uwagę przy ocenie pracy ucznia,
  rozróżniają funkcje oceny sumującej i kształtującej
  budują atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami,
  potrafią formułować pytania kluczowe i pytania angażujące ucznia w lekcję,
  stosują efektywną informację zwrotną,
  wprowadzają samoocenę i ocenę koleżeńską.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego