REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ - ZS nr 13 w Koszalinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

DOKUMENTY

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie.
2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
3. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze.
4. Czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu uczeń wykonuje w holu szatni.
5. Uczeń po zdjęciu wierzchniego okrycia oraz zmianie obuwia udaje się do wyznaczonego dla danej klasy boksu i na wolnym wieszaku pozostawia ubranie oraz obuwie po czym natychmiast opuszcza boks.
6. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.
7. W holu szatni mogą przebywać tylko uczniowie, którzy dokonują czynności związanych z przebieraniem lub zmianą obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie opuszczają pomieszczenia szatni.
8. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności pracownika obsługi pełniącego dyżur w szatni.
9. Po zakończeniu lekcji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel nadzorujący klasę ma obowiązek dopilnowania, by wszyscy uczniowie znajdujący się pod jego opieką  zabrali z boksu szatni ubranie wierzchnie i obuwie a następnie udali się do holu szatni w celu przebrania się.
10. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy inne niż okrycie  i obuwie.
11. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy po zakończonych przez uczniów zajęciach dydaktycznych lub opiekuńczych.
12. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały wyznaczone dla klasy, do której uczęszcza. Przebywanie ucznia w innym boksie szatni, niż ten, który jest przeznaczony dla jego klasy jest równoznaczne z zamiarem dokonania przez niego kradzieży i podlega karom przewidzianym w Statucie Szkoły.
13.  Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu w szatni, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.
14. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ na ocenę zachowania.
15. Rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolno przebywać w boksach szatni.
16. Rodzice przebywający w holu szatni nie powinni utrudniać uczniom:
a) swobodnego dostępu do boksów szatni,
b) korzystania z ławek w holu szatni w celu zmiany obuwia,
c) swobodnego opuszczenia pomieszczeń szatni.  
17. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora szkoły.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego